Thẻ: Xem thêm và tải xuống mẫu đơn dự thầu trong hồ sơ tài chính (đối với nhà thầu không có đề xuất giảm giá trong đơn)