Thẻ: Làm căn cước công dân có giữ lại chứng minh cũ không?