Thẻ: Có được ủy quyền thay đổi đăng ký kinh doanh không?