Thẻ: Viên chức có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không