Thẻ: Việc ra quyết định tạm hoãn và miễn nghĩa vụ quân sự thuộc thẩm quyền của ai?