Thẻ: Lệ phí cấp mới hộ chiếu cho người dân tộc thiểu số là bao nhiêu?