Thẻ: Hộ cận nghèo mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước có được miễn giảm tiền sử dụng đất không?