Thẻ: Đình chỉ hoạt động có thời hạn pháp nhân thương mại phạm tội được hiểu như thế nào?