Thẻ: Diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại nông thôn tỉnh Thanh Hóa được quy định ra sao?