Thẻ: Diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị tỉnh Thanh Hóa được quy định ra sao?