Thẻ: Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị được pháp luật quy định như thế nào?