Thẻ: Các trường hợp ủy quyền phải lập thành văn bản