Thẻ: Ai có thẩm quyền thu hồi thẻ Căn cước công dân?