Thẻ: Thời gian thực tế được nhận Căn cước công dân