Thẻ: Không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ vẫn được bồi thường?