Thẻ: Đối tượng có thể thành lập công ty có vốn nước ngoài