Thẻ: Để được xét duyệt đi nghĩa vụ quân sự cần đáp ứng các điều kiện gì?